DERGİLER

DERGİLERİMİZDE ÜCRETSİZ MAKALE YAYINLAMA DAVETİ /

БЕСПЛАТНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИЗДАНИЕ СТАТЬИ В НАШИХ ЖУРНАЛАХ /

FREE ARTICLE PUBLISHING INVITATION IN OUR JOURNALS

 Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar,

“Bilgi insanlığın ortak hazinesidir!…” ilkesiyle yayın yapan çıkan 4 uluslararası dergimizde, her türlü akademik çalışmalarınızı ÜCRETSİZ olarak yayınlayabilirsiniz. Hedefimiz Dünyada, bilim insanlarının, araştırmalarını insanlığın faydasına en etkin şekilde sunabilecekleri nitelikli bir akademik platform olma idealiyle yola çıktık. Başta Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri ve Teknik Bilimler olmak üzere her alandaki makalelerinizi, kendi alanlarında öncü olmaya aday dergilerimizde yayınlamaktan mutluluk duyarız. Dergilerimiz her an makale gönderebilirsiniz.

 

4 Dergimiz de, ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK DERGİ statüsünde olup, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark’ta yerlerini alan dergilerimiz, Açık Erişimli Hakemli dergi statüsündedir.

Dergilerimiz:

 1. İNSAN Dünya İnsan Bilimleri Dergisi (HUMAN World Journal of Human Sciences): Dergimiz çokdisiplinli bir akademik dergi niteliğine sahip olup, insan bilimlerinin her alanında, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile buluşturmayı hedefler.
 2. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi (BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies): Dergimiz uluslararası hakemli, multidisipliner bir akademik dergidir. Sosyal bilimlerin ve kültürel çalışmaların her alandaki, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile buluşturmayı hedefler.
 3. DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi (WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research): Dergimiz uluslararası hakemli, multidisipliner bir akademik dergidir. Özellikle Teknik Bilimler ve Doğa bilimlerinin her dalındaki, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile buluşturmayı hedefler.
 4. DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi (WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences): Dergimiz uluslararası hakemli, multidisipliner bir akademik dergidir. Özellikle Sağlık Bilimleri ve Doğa bilimlerinin her dalındaki, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile buluşturmayı hedefler.

Sizleri de dergimizin bilim kurulu, danışma kurulu, yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarları arasında görmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN (Genel Yayın Yönetmeni – Baş Editör)

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER

1. DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dustad

WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences      https://dergipark.org.tr/en/pub/dustad

 

2. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/insan

World Journal of Human Sciences       https://dergipark.org.tr/en/pub/insan

 

3. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/bengi

BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies      https://dergipark.org.tr/en/pub/bengi

 

4. DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumad

WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research        https://dergipark.org.tr/en/pub/dumad

 

 

INTERNATIONAL JOURNALS

БЕСПЛАТНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИЗДАНИЕ СТАТЬИ В НАШИХ ЖУРНАЛАХ

Ценные ученые и драгоценные исследователи,

Вы можете БЕСПЛАТНО публиковать все виды академических исследований в наших 4 международных журналах, опубликованных по принципу «Знание – это общее достояние человечества! …». Наша цель Мы выступили с идеей быть квалифицированной академической платформой в мире, где ученые могут наиболее эффективно представить свои исследования на благо человечества. Мы будем рады опубликовать ваши статьи в каждой области, особенно в области здравоохранения, общественных наук, естественных и технических наук, в наших журналах, которые являются кандидатами на роль лидеров в своих областях. Наши журналы могут присылать статьи в любое время.

Наши 4 журнала имеют статус МЕЖДУНАРОДНОГО РЕФЕРИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА и сканируются в национальных и международных индексах. Наши журналы, которые занимают свое место в TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark, являются реферативными журналами открытого доступа.

Наши журналы:

 1. Всемирный журнал гуманитарных наук «Человек». Наш журнал является междисциплинарным академическим журналом, целью которого является объединение квалифицированных научных исследований и сборников с научным миром во всех областях гуманитарных наук.
 2. Всемирный журнал Ёрук-туркменских исследований БЕНГИ (Всемирный журнал Ёрюк-тюркменских исследований БЕНГИ): Наш журнал является международным рецензируемым многопрофильным академическим журналом. Он нацелен на объединение квалифицированных научных исследований и сборников в каждой области социальных наук и культурологии с миром науки.
 3. Всемирный журнал междисциплинарных исследований DÜMAD (Всемирный журнал междисциплинарных исследований WOJMUR). Наш журнал является международным рецензируемым многопрофильным академическим журналом. Он нацелен на объединение квалифицированных научных исследований и сборников статей с миром науки, особенно во всех областях технических наук и естественных наук.
 4. Всемирный журнал здравоохранения и естественных наук DÜSTAD (Всемирный журнал здравоохранения и естественных наук WOJHENS). Наш журнал является международным многопрофильным академическим журналом. Он нацелен на объединение квалифицированных научных исследований и сборников статей с миром науки, особенно во всех областях здравоохранения и естественных наук.

Мы будем рады видеть вас среди научного совета, консультативного совета, редакционного совета, судейского совета и авторов нашего журнала.

Professor Dr. D. Ali ARSLAN (Editor in Chief)

 

FREE ARTICLE PUBLISHING INVITATION IN OUR JOURNALS

Valuable Scientists and Precious Researchers,

You can publish all kinds of academic studies for FREE in our 4 international journals published with the principle of “Knowledge is the common treasure of humanity! …”. Our Goal We set out with the ideal of being a qualified academic platform in the world where scientists can present their research to the benefit of humanity most effectively. We are happy to publish your articles in all fields, especially Health Sciences, Social Sciences, Natural Sciences and Technical Sciences, in our journals that are candidates to be leaders in their fields. Our journals can send articles at any time.

Our 4 journals have the status of INTERNATIONAL REFEREE ACADEMIC JOURNAL and are scanned in national and international indexes. Our journals that take their place in TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark are Open Access Refereed journals.

Our Journals:

 1. World Journal of Human Sciences: Our journal is a multidisciplinary academic journal and aims to bring together qualified research and compilation articles with the scientific world in all areas of human sciences.
 2. BENGİ World Journal of Yörük-Turkmen Studies: Our journal is an international refereed, multidisciplinary academic journal. It aims to bring together qualified research and compilation articles in every field of social sciences and cultural studies.
 3. DÜMAD – WOJMUR World Journal of Multidisciplinary Research: Our journal is an international refereed, multidisciplinary academic journal. It aims to bring together qualified research and compilation articles with the world of science, especially in all branches of Technical Sciences and Natural Sciences.
 4. DÜSTAD – WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences: Our journal is an international refereed, multidisciplinary academic journal. It aims to bring together qualified research and compilation articles with the world of science, especially in all branches of Health Sciences and Natural Sciences.

We would be delighted to see you among the scientific board, advisory board, editorial board, referee board and authors of our journal.

Professor Dr. D. Ali ARSLAN (Editor in Chief)

 

INTERNATIONAL JOURNALS

1. DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dustad

WOJHENS World Journal of Health & Natural Sciences      https://dergipark.org.tr/en/pub/dustad

 

2. Dünya İnsan Bilimleri Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/insan

World Journal of Human Sciences       https://dergipark.org.tr/en/pub/insan

 

3. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/bengi

BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies      https://dergipark.org.tr/en/pub/bengi

 

4. DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi      https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumad

WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research        https://dergipark.org.tr/en/pub/dumad